Vergroot lettertype

Privacyverklaring platformsmr.nl

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die u via deze website http://www.platformsmr.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “het Trimbos-instituut”).

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kunt u contact opnemen met een medewerker van het platform via [email protected].

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via [email protected]. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
6. Met wie delen wij uw gegevens?
7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Cookies
10. Wijzigingen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Als u zich bij ons als gebruiker registreert, dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn om uw account te kunnen beheren en te beveiligen. Het gaat hier om uw e-mailadres, uw wachtwoord, functie, voor- en achternaam en IP-adres. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan het Platform stoppen met roken.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens verwerken wij op de grond van uw toestemming. U kunt deze toestemming ook weer intrekken, door ons een e-mail te sturen om uw account te laten verwijderen. Wij verwijderen dan tot uw herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als u uw toestemming intrekt kunt u helaas geen gebruik meer maken van de betreffende functionaliteit van de website. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

Nee. De website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de website niet gebruiken.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u uw account wil verwijderen worden uw persoonsgegevens binnen vier weken ook verwijderd. Uw naam zal vanaf dan niet meer zichtbaar zijn op het forum. De berichten die u op het forum heeft geplaatst blijven bestaan, maar dit zal zijn onder de naam ‘anoniem’.

Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

We slaan uw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als u van ons mag verwachten.

We verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

7. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan het Platform stoppen met roken voor professionals-project werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Verder geldt dat het platform een afgeschermde omgeving is. Berichten die op het forum zijn geplaatst zijn alleen zichtbaar voor uzelf of voor andere gebruikers die zijn ingelogd met hun persoonlijke account.

8. Wat zijn uw rechten?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heeft u het recht:

  1. op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt.
  5. om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen ([email protected]).

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de Website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Cookies

De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.

10. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website om u te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien u contact met ons op wilt nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2023.

Responsible disclosure (kwetsbaarheid melden)

Bij Trimbos Instituut vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk.

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag. Wij kunnen vervolgens zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Meld de kwetsbaarheid via deze pagina van het Trimbos-instituut.