Vergroot lettertype

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Trimbos
Het Platform stoppen met roken (hierna: “platform”) wordt aangeboden door Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: [email protected], KvK-nummer: 41265454.
Het Trimbos-instituut heeft het platform ontwikkeld. Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. In het kader van de missie van het Trimbos-instituut faciliteert het dit platform. Trimbos-instituut en/of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op het platform en de inhoud daarvan, behoudens door gebruikers geplaatste berichten en de inhoud daarvan. Het platform wordt geleverd op ‘as-is’ en ‘as-available’ basis.

Artikel 2. Doel platform
Het platform is ontwikkeld om onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring van zorgverleners die betrokken zijn in de stoppen-met-rokenzorg te bevorderen.

Artikel 3. Inhoud berichten op het platform
De inhoud van de berichten van (andere) gebruikers van dit platform is gebaseerd op hun eigen kennis en/of praktijkervaringen. Of geplaatste berichten, genoemde behandelmethodes of andere uitlatingen wetenschappelijk onderbouwd zijn of kunnen worden, wordt niet getoetst of gecontroleerd door het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut dan wel zijn medewerkers kunnen en zullen ook niet beoordelen of een door een gebruiker van het platform genoemde of gehanteerde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Wees altijd kritisch ten aanzien van de inhoud van geplaatste berichten. Tot slot bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele stoppen met roken begeleiding die u geeft. Voor de duidelijkheid: het platform is bedoeld voor uitwisseling van kennis en ervaring rondom stoppen-met-rokenzorg. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om persoonsgegevens van (ex-)patiënten te delen.

Artikel 4. (Toestemming voor) gebruik
4.1 
Na het aanmaken van een account heeft u toestemming om gebruik te maken van het platform voor niet-commerciële doeleinden en in lijn met het doel waarvoor het platform is ontwikkeld. U mag het platform of (delen van) de inhoud van het platform niet voor andere doeleinden of in strijd met het doel gebruiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de (inhoud van) het platform niet mag kopiëren, mag aanpassen of met anderen mag delen (tenzij die mogelijkheid in de functionaliteiten van het platform zelf is ingebouwd). Het betekent ook dat u het platform niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken; u mag bijvoorbeeld geen geld vragen aan iemand om het platform te gebruiken of reclame maken (in berichten op) het platform. Tot slot is het platform niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar mag u geen account aanmaken en/of het platform gebruiken en/of berichten plaatsen.

4.2 Platform-gedragsregels
Het platform dient gebruikt te worden voor het doel als weergegeven in deze gebruiksvoorwaarden. Voor het plaatsen van en de inhoud van berichten dienen maatschappelijk aanvaarde normen en waarden in acht te worden genomen.
Het is een gebruiker in ieder geval niet toegestaan het platform te gebruiken:
i. voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam, waaronder tevens wordt verstaan het opzettelijk meermalen plaatsen van hetzelfde forumbericht);
ii. op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het platform in zijn functionaliteit schade oploopt;
iii. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
iv. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
v. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
vi. op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van het Trimbos-instituut, de andere gebruikers of derden.

4.3 Indien in strijd wordt gehandeld met vorenstaande gedragsregels als genoemd in 4.1 en 4.2 of anderszins onbetamelijk of onrechtmatig wordt gehandeld op of in verband met uitlatingen op het platform kan het Trimbos-instituut op het platform geplaatste berichten op ieder moment wijzigen of verwijderen en/of voor u en/of andere gebruikers ontoegankelijk maken. Ook kunnen wij overgaan tot het verwijderen van uw account.

Artikel 5. Afbeeldingen
Als u zelf foto’s of afbeeldingen gebruikt in uw berichtgeving of welke uitlating anderszins dan ook op het platform, garandeert u dat met het gebruik van die foto’s of afbeeldingen geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendoms- of privacyrechten van derden. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zelf de foto of afbeelding hebt gemaakt en toestemming geeft (en toestemming heeft van deze persoon indien daar iemand anders op staat) voor het gebruik daarvan, of dat u toestemming hebt gekregen van degene die de foto of afbeelding heeft gemaakt om deze op het platform te gebruiken en/of te delen. U garandeert ook dat de afbeeldingen of foto’s die u gebruikt niet op andere wijze onrechtmatig of in strijd met de wet zijn. De afbeeldingen die u gebruikt mogen bijvoorbeeld niet beledigend of discriminerend zijn of aanzetten tot haat.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 
Het deelnemen en/of gebruik maken van het platform geschiedt geheel op eigen risico van u als gebruiker. Het Trimbos-instituut is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van (de informatie op) dit platform.
6.2 
De content op het platform is grotendeels afkomstig van de gebruikers van dit platform. Het Trimbos-instituut kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van berichten of uitlatingen anderszins van gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze content.
6.3 
Het Trimbos-instituut is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een gebruiker van het platform lijdt die het gevolg is van het wijzigen of verwijderen van op het platform geplaatste berichten en of/of het ontoegankelijk maken van het platform voor gebruiker door het Trimbos-instituut.
6.4 
Als u het platform gebruikt garandeert u dat u niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen en vrijwaart u het Trimbos-instituut voor mogelijke vorderingen van derden die er het gevolg van zijn dat u toch in strijd met deze gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld.

Artikel 7. Hyperlinks
Dit platform bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten en beschikbaarheid van deze websites. Het Trimbos-instituut is evenmin verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende websites.

Artikel 8. Privacy
Als u dit platform gebruikt stelt u bepaalde persoonsgegevens aan het Trimbos-instituut ter beschikking. Op de verwerking van deze gegevens is de privacyverklaring die bij dit platform hoort van toepassing. Die kunt u hier lezen.

Artikel 9. Wijzigingen
Het Trimbos-instituut kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De aangepaste gebruiksvoorwaarden worden dan op het platform gezet en er zal op het platform een melding worden geplaatst dat de voorwaarden zijn gewijzigd. U ontvangt hiervan geen persoonlijk bericht.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het platform is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 11. Toepassing voorwaarden
Wanneer u het platform wil gebruiken, dient u een account aan te maken en aan te vinken dat u akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Trimbos-instituut heeft het recht een gebruiker te blokkeren van het platform of de website.

Artikel 12. Vragen en klachten
Als u een klacht heeft over het platform, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected] zodat wij kunnen proberen om onderling tot een oplossing te komen. Ook bij vragen of andere opmerkingen kunt u contact opnemen. Wij zullen altijd proberen om zo spoedig mogelijk een reactie te sturen.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2023.
***